Inkomna motioner till årsmötet 2018De tre följande motionerna har inkommit till årsmötet 2018.1. Gällande upplösningen av Tingsryd/Asarum-sektionen

Motion till Whippet Race årsmöte 10 mars 2018

Angående upphörande av Tingsryd/Asarums Whippet Race (TIA) sektion

Den 1 juli 2017 återlämnades TIA:s förhyrda mark och byggnader till Karlshamns kommun. TIA har inte längre några förpliktelser gentemot kommunen.

Med anledning av detta önskar sektionen upplösas enligt WR stadgar § 15 vid WR årsmöte 2018.
WR HS har under de senaste 2 åren informerats om att detta varit på gång.
TIA föreslår WR HS följande:

Tidtagarutrustningen var från början en reservutrustning från WR HS. Den har aldrig fungerat tillfredställande och fungerar inte alls idag.
Startburen var från 2010 ett lån från familjen Pettersson. Vi hämtade den i en småländsk lada och har gett oss mycket arbete och trots detta inte fungerat tillfredställande. I samband med kommunens rivande av anläggningen beslutade TIA att det som var kvar av buren fick följa med. Vi tackar familjen Pettersson för lånet och har även meddelat dem vad som hänt.
Harmaskin. Eftersom den harmaskin som TIA hade fram till 2010 stals så tvingades TIA att inköpa en ny harmaskin. Denna maskin fungerar fortfarande och finns i Karlshamn.

TIA:s förslag till WR HS

Då sektionen 2010 fick ett bidrag på 5 000 kronor till inköp och upprustning av material för att kunna bedriva tränings och tävlingsverksamhet vill TIA återbetala 3 000 kronor till HS för harmaskinen som då kan användas av de TIA medlemmar som är kvar. Om detta inte är OK får den hämtas i Karlshamn.
Bilagor: Beslut från sektionsmöte med TIA, Whippet Race stadgar, Verksamhetsberättelse för TIA 2010
TIA vill om ovanstående godkännes rikta ett STORT TACK till WR för den gemenskap och det stöd vi fått genom åren.

Karlshamn 2018-01-24

Bengt Held
Ordförande2. Gällande slopat krav på utskick av årsmöteskallelser per e-post

Ur § 5: ”Kallelse till årsmöte sker via mail och hemsida för whippetrace senast två veckor före den bestämda dagen. Medlemmar som önskar brev ska meddela detta till respektive sektions HS-deltagare, vilken även ansvarar för utskicket.”

Jag skulle vilja ändra detta till att kallelse endast sker via HS webbsida, dvs att kravet på e-post stryks. (Eventuellt kan HS-representanterna meddelas per e-post för att vidare kunna informera respektive sektions medlemmar på lämpligt sätt.)

Motivering: Det är ett stort jobb för HS sekreterare att skicka ut e-postmeddelanden till samtliga sektioners medlemmar. Dessutom saknar ett stort antal medlemmar e-postadress på medlemslistan och många av de som finns fungerar inte, vilket gör att många medlemmar ändå inte nås på detta sätt. Vidare anser jag att om man har tillgång till e-post har man troligtvis möjlighet att se klubbens webbsida också.

Ur § 2: ”För verksamheten finns ett tävlingsreglemente. Förslag till ändringar av detta reglemente skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast den 1:a december varje år. Förslagen skickas genom huvudstyrelsens försorg ut till alla medlemmar. Majoritetsbeslut av medlemmarnas uppfattning skall ligga till grund för huvudstyrelsens slutgiltiga beslut.”

Jag skulle vilja ändra detta till att förslagen presenteras på HS webbsida i stället för att de skickas ut per e-post. (Eventuellt kan HS-representanterna meddelas per e-post för att vidare kunna informera respektive sektions medlemmar på lämpligt sätt.)

Motivering: Samma som ovan.

Christian Magnusson, Södertäljesektionen3. Gällande att regeländringsförslag ska vara färdiga föslag vid omröstning samt senareläggande av omröstning

Inom Whippet Race har vi ett förfaringsätt att vid regeländringar ska en omröstning göras av medlemmarna innan HS tar slutgiltigt beslut i dessa frågor.

Detta är bra då alla kan vara med och påverka istället för att årsmötet ska besluta om regeländringar med de personer som är närvarande.

Men då måste förslagen som går ut vara så kompletta att alla kan göra en analys om hur detta beslut påverkar mig, min klubb, tävlingsverksamheten mm.

Man ska inte behöva rösta på något som man sedan inte vet vad resultatet blir av.

Vidare vore det bra om omröstningen kunde senareläggas helst till efter sektionernas årsmöten eller åtminstone till slutet av januari. Detta så att sektionerna kan kalla till möte och prata om dessa förslag.

Så jag vill att samtliga förslag som går ut ska vara som färdiga regeländringar.

Jag vill även att omröstningarna ska ske senare än nu. Helst till efter sektionernas årsmöte.

MvH
Kenth Petersson
Norrköpingssektionen